S Anelou slavíme 3. narozeniny - pravidla soutěže "Jednorázová sleva na nákup"

SLEVA NA NAKUP-01

Zde se dozvíte vše potřebné k soutěži o jednorázovou slevu na nákup, která proběhne v rámci narozeninového týdne Anely v neděli 5. 6. 2022.

Pořadatel soutěže:
Anela Cosmetics s.r.o.

se sídlem: Charbulova 31, 618 00 Brno
IČ: 07413769
DIČ: CZ07413769

(dále jen "pořadatel")

1. Termín a místo konání

1.1 Soutěž bude probíhat po celou neděli 5. 6. 2022 od 00:00:00 do 23:59:59 včetně (dále jen "doba konání soutěže") na e-shopu umístěném na na sociálních sítích facebook a instagram pořadatele. 

2. Kdo se může zúčastnit soutěže

2.1. Soutěže se může zúčastnit každý spotřebitel (koncový zákazník), který v době konání soutěže zodpoví soutěžní otázku u soutěžního příspěvku na facebooku a instagramu pořadatele.

2.2. Ze soutěže jsou vyloučeni velkoobchodní partneři nakupující za velkoobchodní ceny.

2.3. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé (dle odst. 1) § 772 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník). V případě spotřebitelů mladších 15 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce, a to jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry. 

2.4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud by se stalo, že taková osoba splní některé z podmínek pro získání výhry, nestane se výhercem. Výhra v takovém případě propadne pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícímu. 

3. Jak se může spotřebitel soutěže zúčastnit

3.1. Spotřebitel se může zúčastnit soutěže tak, že v době konání soutěže a v místě konání soutěže zodpoví soutěžní otázku formou komentáře k soutěžnímu příspěvku.

3.2. Spotřebitel se může soutěže zúčastnit na obou dvou sociálních sítích pořadatele, tj. jak na facebooku, tak na instagramu. Zvýší tím svou šanci na výhru. Na každé sociální síti se však může zúčastnit pouze jednou. Vyhrát může také pouze jednou, a to buď na facebooku nebo na instagramu. 

3.3. Soutěžní příspěvky účastníků soutěže nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat právní řád České republiky a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Stejně tak nesmí být zaměřené proti společnosti Anela. Takové příspěvky budou ze soutěže automaticky vyřazeny.

4. Určení výherců

4.1. Výhru v této soutěži získá každý, kdo v komentáři u soutěžního příspěvku v době konání soutěže napíše správnou odpověď na soutěžní otázku, tj. určí správný počet lajků u daného příspěvku v čase ukončení soutěže.

4.2. Pořadatel provede vyhodnocení soutěže ihned po jejím skončení. V průběhu dne 6. 6. 2022 pak zveřejní jména všech výherců. 

5. Výhry v soutěži

5.1. V soutěži je celkem tolik výher, kolik účastníků soutěže napíše správnou odpověď na soutěžní otázku v místě a době konání soutěže. Hodnota každé jednotlivé výhry bude rovna počtu udělených lajků danému příspěvku na konkrétní sociální síti v době ukončení soutěže. Přičemž každý jeden lajk se bude rovnat právě 1 Kč. Každou výherní objednávku pořadatel započte právě jednou oproti provedenému nákupu na e-shopu www.anela.cz v době konání narozeninového týdne Anely, tj. ve dnech 1. - 7. 6. 2022

6. Oznámení, ověření nároku a čerpání výher

6.1. Pořadatel v pondělí 6. 6. 2022 na svýchna svých sociálních sítích uvede jména výherců. Účastníci soutěže svou registrací v soutěži s tímto zveřejněním souhlasí.

6.2. Pořadatel každému jednotlivému výherci oznámí výhru prostřednictvím e-message přes danou sociální síť, na které se soutěže zúčastnil. 

6.3. Výherce bude s dalšími pokyny o předání výhry pořadatelem kontaktován nejpozději do 2 pracovních dnů od vylosování.

6.4. Výhry budou pořadatelem zaslány na adresu výherců dle domluvy bez prodlení, nejpozději však do 5 pracovních dnů po zkontaktování se s výhercem.

7. Všeobecné podmínky

7.1. Do soutěže nebudou zařazeny odpovědi na soutěžní otázku z období mimo dobu konání soutěže.

7.2. Do soutěže nebudou zařazeny odpovědi/komentáře k soutěžnímu příspěvku na sociálních sítích nesplňující podmínky soutěže. 

7.3. Do soutěže nebude zařazen ten účastník soutěže, který na soutěžní otázku na jedné sociální síti odpoví více jak jednou.

7.4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení všech komentářů. 

7.5. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za její průběh neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže jsou poskytnuty pouze Pořadateli a společnosti Facebook nebudou nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být směřovány pořadateli soutěže, nikoliv Facebooku.

7.6. Registrací do soutěže bere každý účastník na vědomí, že jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s účasti v soutěži budou zpracovány Pořadatelem soutěže, jakožto správcem osobních údajů.

Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži a to na dobu 10 let od přihlášení do Soutěže. Souhlas uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je Pořadatel (viz hlavička). Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 10 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat osobní údaje zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života.

7.7. Zapojením se do soutěže účastník automaticky souhlasí s těmito pravidly.


V Brně, dne 31. 5. 2022

Zpátky k narozeninové nadílce :-)