Slavíme 1. narozeniny - pravidla soutěže

Pořadatel soutěže:
Anela Cosmetics s.r.o.

se sídlem: Charbulova 31, 618 00 Brno
IČ: 07413769
DIČ: CZ07413769

(dále jen "pořadatel")

1. Termín a místo konání

1.1 Soutěž bude probíhat v termínu 1. 6. 2020 00:00:00 - 7. 6. 2020 23:59:59 včetně (dále jen "doba konání soutěže") na e-shopu umístěném na adrese www.anela.cz a provozovaném pořadatelem. 

2. Kdo se může zúčastnit soutěže

2.1. Soutěže se může zúčastnit každý spotřebitel (koncový zákazník), který v době konání soutěže nakoupí na e-shopu www.anela.cz.

2.2. Ze soutěže jsou vyloučeni velkoobchodní partneři nakupující za velkoobchodní ceny.

2.3. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé (dle odst. 1) § 772 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník). V případě spotřebitelů mladších 15 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce, a to jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry. 

2.4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud by se stalo, že taková osoba splní některé z podmínek pro získání výhry, nestane se výhercem. Výhra v takovém případě propadne pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícímu. 

3. Jak se může spotřebitel soutěže zúčastnit

3.1. Spotřebitel se může zúčastnit soutěže tak, že v době konání soutěže a v místě konání soutěže splní tyto body:

  1. objedná si zboží v libovolné hodnotě na e-shopu www.anela.cz,
  2. objednávku uhradí předem přes on-line platební bránu nebo převodem na účet tak, aby byla platba připsána na bankovní účet pořadatele nejpozději dne 10. 6. 2020 v 11:00:00 (aby i soutěžící z posledního dne trvání soutěže měli šanci včas objednávku uhradit a soutěže se zúčastnit),
  3. v objednávce řádně a pravdivě vyplní dodací a kontaktní údaje.


3.2. Spotřebitel se může po celou dobu konání soutěže účastnit opakovaně, a to vždy s novou objednávko. Zvyší tím tak svou šanci na výhru. Soutěžící ale může v soutěži vyhrát pouze jednou. 

4. Určení výherců

4.1. Za každý jednotlivý den trvání soutěže zástupce pořadatele vylosuje jednoho výherce ze všech v tento den přijatých a tato pravidla splňujících objednávek. Do slosování budou zařazeny pouze všechny včas zaplacené objednávky viz bod 3.1. b) těchto pravidel.

4.2. Pořadatel provede losování dne 10. 6. 2020 od 12:00. O průběhu losování zástupce pořadatele provede video záznam, který zveřejní na své FB stránce.

5. Výhry v soutěži

5.1. V soutěži je celkem 7 výher - z každého dne konání soutěže jedna tato pravidla splňující a zástupci pořadatele vylosovaná, tedy výherní objednávka. Hodnota každé jednotlivé výhry bude určena hodnotou konkrétní vylosované výherní objednávky. Každou výherní objednávku pořadatel v plné výši (včetně nákladů na dopravu) proplatí soutěžícímu zpět, ten tak získá svůj nákup na e-shopu www.anela.cz zcela zdarma

6. Oznámení, ověření nároku a čerpání výher

6.1. Pro oznámení výhry soutěžícímu použije pořadatel soutěže e-mailovou adresu z výherní (vylosované) objednávky. Soutěžící je proto povinen uvést svůj e-mailový kontakt správně. Pořadatel nebude dohledávat jinou (správnou) e-mailovou adresu či jiný kontakt na výherce.

6.2. Výherce bude s dalšími pokyny o vyplacení výhry pořadatelem kontaktován nejpozději do 2 pracovních dnů od vylosování.

6.3. Výhry budou pořadatelem vyplaceny bez prodlení, nejpozději však do 5 pracovních dnů po losování, a to bankovním převodem na příslušný bankovní účet, z něhož byla každá jednotlivá výherní objednávka uhrazena, případně refundací platby přes platební bránu ThePay, pokud byla tato použita k úhradě výherní objednávky. 

7. Všeobecné podmínky

7.1. Do soutěže nebudou zařazeny objednávky z období mimo dobu konání soutěže.

7.2. Do soutěže nebudou zařazeny objednávky nesplňující podmínky soutěže. 

7.3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení všech objednávek. 


V Brně, dne 30. 5. 2020

Zpátky k narozeninové nadílce :-)